Regulamin serwisu internetowego gotu-jemy.pl

Regulamin serwisu internetowego gotu-jemy.pl

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin Korzystania z Serwisu Internetowego gotu-jemy.pl zwany dalej „Regulaminem” określa zasady funkcjonowania Serwisu Internetowego, zasady rejestracji, zasady odpowiedzialności Użytkownika, zasady reklamacji, zasady ochrony praw autorskich oraz zasady przetwarzania danych osobowych.
 2. Serwis internetowy gotu-jemy.pl jest serwisem świadczącym usługi udostępniania na rzecz Użytkowników infrastruktury teleinformatycznej, służącej przechowywaniu i udostępnianiu Treści Multimedialnych należących do Użytkowników. Za pomocą serwisu Użytkownicy mogą działając we własnym imieniu dodawać Wpisy i Komentarze oraz je udostępniać społeczności w sieci Internet.
 3. W Regulaminie zostały użyte niżej określone pojęcia, które należy rozumieć w następujący sposób:
  • Administrator danych osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
  • Adres mailowy – adres poczty elektronicznej Serwisu Internetowego tj. contact@gotu-jemy.pl
  • Komentarz - wypowiedź Użytkownika udostępniona na łamach Serwisu Internetowego stanowiąca wyraz jego indywidualnej opinii.
  • Konto Użytkownika – przestrzeń Serwisu Internetowego, dostępna po rejestracji, specjalnie przygotowana dla określonego Użytkownika w ramach infrastruktury teleinformatycznej Właściciela Serwisu, gdzie Użytkownik znajdzie informację dotyczące jego osoby i udostępnionych przez niego wpisów lub Komentarzy.
  • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Internetowego.
  • Użytkownik zarejestrowany - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Internetowego i dokonała rejestracji w Serwisie Internetowym.
  • Powiadomienie - wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Użytkownika podany w toku rejestracji w Serwisie, zawierająca określoną informację.
  • Serwis Internetowy – serwis internetowy gotu-jemy.pl, świadczący usługi udostępniania na rzecz Użytkowników infrastruktury teleinformatycznej, służącej przechowywaniu i udostępnianiu wpisów należących do Użytkowników.
  • Wpisy - artykuły, przepisy, porady, dane o produktach, zdjęcia oraz filmy i inne treści dodawane przez Użytkownika w serwisie internetowym.
  • Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na udostępnianiu na rzecz Użytkowników infrastruktury teleinformatycznej, służącej przechowywaniu i udostępnianiu Treści Multimedialnych należących do Użytkowników stanowiąca przedmiot umowy zawieranej między Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem.
  • Właściciel Serwisu – podmiot prowadzący Serwis Internetowy tj. Soffee - Dawid Panfil. NIP 556-277-99-59.
 4. Administratorem danych osobowych udostępnianych w wyniku korzystania z Serwisu Internetowego jest Właściciel Serwisu.
 5. Administratorem Serwisu Internetowego jest Właściciel Serwisu Internetowego.
 6. Momentem zawarcia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną jest moment kliknięcia w link aktywacyjny otrzymany w Powiadomieniu po dokonaniu rejestracji, odpowiadający oświadczeniu woli Użytkownika związania się tą umową na warunkach określonych w Regulaminie.
 7. W załączniku nr. 1 do niniejszego Regulaminu została dla Użytkownika udostępniona Polityka Prywatności, w której Użytkownik może znaleźć informację między innymi na temat ochrony danych osobowych stosowanej przez Właściciela Serwisu.
 8. Na stronach Serwisu Internetowego mogą zostać umieszczone treści reklamowe dotyczące towarów i usług osób trzecich.

§2 REJESTRACJA

 1. Bezpłatnej rejestracji w Serwisie Internetowym może dokonać Użytkownik po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz po jego zaakceptowaniu czego potwierdzeniem jest zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracji oraz kliknięcie w klik aktywacyjny, o którym mowa w §1 pkt. 6
 2. Aby dokonać rejestracji i uzyskać status Użytkownika zarejestrowanego należy kliknąć przycisk REJESTRACJA na stronie głównej Serwisu Internetowego i uzupełnić krótki formularz rejestracji podając adres e-mail, nazwę Użytkownika, hasło. W celu dokończenia rejestracji należy również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych jak i zaakceptować postanowienia Regulaminu.
 3. Po wypełnieniu danych niezbędnych do rejestracji i utworzenia konta Użytkownika, na właściwy adres e-mail zostanie wysłane Powiadomienie potwierdzające rejestracje wraz z linkiem aktywacyjnym, o którym mowa w §1 pkt. 6.
 4. Z chwilą kliknięcia w link aktywacyjny znajdujący się w Powiadomieniu procedura rejestracji zostaje zakończona, a Uzytkownik zawiera umowę o świadczenie Usług elektronicznych z Właścicielem Serwisu.
 5. W ramach Konta Użytkownika, Użytkownik zarejestrowany ma możliwość między innymi dokonywania zmian w wprowadzonych danych osobowych jak również zarządzania Treściami multimedialnymi i Komentarzami udostępnionymi przez Użytkownika w ramach funkcjonalności Serwisu Internetowego.

§4 UŻYTKOWNIK

 1. Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za umieszczane i udostępniane w ramach Serwisu Internetowego Wpisy oraz Komentarze.
 2. Umieszczając w Serwisie Internetowym jakąkolwiek Treść Multimedialną oraz Komentarz Użytkownik oświadcza, że:
  • przysługują mu do niej odpowiednie prawa autorskie bądź licencje umożliwiające jej wykorzystanie ich w ten sposób.
  • w przypadku treści uwidaczniających wizerunek osoby trzeciej, uzyskał zgodę tej osoby na publikację wizerunku w sieci Internet.
  • oświadcza, iż treść i forma publikacji zawierających Wpisy lub Komentarze nie narusza praw ani dóbr osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich oraz nie narusza obowiązujących przepisów prawa.
 3. Zabrania się Użytkownikowi korzystania z Serwisu Internetowego w jakiejkolwiek formie niezgodnie z prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.
 4. Zabrania się Użytkownikowi publikowania wpisów lub Komentarzy, które są obraźliwe lub agresywne w stosunku do innych Użytkowników, nawołują do agresji, obrażają osoby trzecie, zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby, obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie, przyczyniają się do łamania praw autorskich, zawierają linki do stron internetowych naruszających prawo lub dobre obyczaje, zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, są reklamami lub w inny sposób naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub Regulamin.
 5. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw przez zamieszczenie w Serwisie Internetowym wpisów lub komentarzy, Użytkownik przejmuje na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez Właściciela Serwisu na skutek zamieszczenia przez Użytkownika Wpisu lub Komentarza niezgodnego z Regulaminem, obowiązującymi przepisami lub naruszającego prawa osób trzecich.
 6. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Właściciela Serwisu z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez wpisy lub Komentarze opublikowane przez Użytkownika, Użytkownik ten zobowiązuje się do wstąpienia do sprawy w miejsce Właściciela Serwisu lub przystąpienia do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego.
 7. W ramach korzystania z Serwisu Internetowego Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Właściciela Serwisu umieszczonych przez niego Wpisóœ lub Komentarzy w zakresie świadczonych przez Właściciela Serwisu Usług w ramach prowadzonego Serwisu Internetowego w sposób nieodpłatny.
 8. W ramach korzystania z Serwisu Internetowego Użytkownik wyraża zgodę na publikację Wpisóœ oraz Komentarzy na stronie internetowej Serwisu Internetowego jak również wyraża zgodę na jakąkolwiek formę korzystania z przechowywanych danych wynikającą z funkcjonalności Serwisu lub ze specyfiki sieci Internet.
 9. Wyrażając zgody, o których mowa w art.8 oraz art. 9 powyżej Użytkownik udziela Właścicielowi Serwisu nieodpłatnej, dożywatniej licencji na korzystanie z Wpisów lub Komentarzy na następujących polach eksploatacji:
  • prawo publicznego odtwarzania, wykonywania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, którym się w tym celu posługuje;
  • prawo utrwalania dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową;
  • prawo wprowadzania do pamięci komputera oraz do własnych baz danych;
  • prawo wykorzystania w celu promocji i reklamy;
  oraz na polach eksploatacji zgodnych z ustalonymi zwyczajami, specyfiką Internetu i tego rodzaju portali.

§5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu Internetowego, w tym świadczonych przez Właściciela Serwisu, lub informacje dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres email. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres elektroniczny oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Właściciel Serwisu Internetowego zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 2. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania otrzymania zgłoszenia przez Właściciela Serwisu.
 3. Mając na uwadze powyższe Właściciel Serwisu zastrzega prawo do przerw w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego jak również do przerw technicznych.
 4. Właściciel Serwisu nie odpowiada za szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku utraty danych, lub wystąpienia opóźnienia w otrzymaniu bądź przesłaniu informacji spowodowanych brakiem lub nieprawidłowościami w czasie transmisji, jak i również opóźnieniami bądź przerwami w świadczeniu usług niezależnych od Właściciela Serwisu. W szczególności zalicza się do tego wydarzenia spowodowane:
  • siłą wyższą;
  • działaniem Operatorów oraz dostawców usług telekomunikacyjnych
  • innymi losowymi sytuacjami uniemożliwiającymi poprawne korzystanie z Serwisu Internetowego.
 5. W celu właściwego i stabilnego świadczenia Usług na rzecz Użytkowników, Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do 9.6. Administrator (Usługodawca) zastrzega obie prawo do okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Serwisu Internetowego bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.
 6. W przypadku naruszania przez wpisy lub Komentarze publikowane przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu Administrator Serwisu ma prawo niezwłocznie usunąć powyższe naruszenie wszelkimi dostępnymi sposobami, w tym poprzez zablokowanie lub usunięcie wpisu lub Komentarza jak również poprzez zablokowanie Konta Użytkownika Zarejestrowanego.
 7. Właściciel Serwisu zgodnie z postanowieniami określonymi w §3 art. 5 oraz art.6 ma możliwość skorzystania z procedury zgłaszania naruszeń prawa.

§6 OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Układ treści zawarty na stronach Serwisu Internetowego jak i jego poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.
 2. Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na stronie Serwisu Internetowego podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 3. Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na stronie Serwisu Internetowego Użytkownicy nie nabywają żadnych praw jak również nie uzyskują licencji do tych treści.
 4. Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na stronie Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć, zawieranej przez Właściciela Serwisu oraz Użytkownika, Umowy.
 3. Właściciel Serwisu Internetowego zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do udostępniania informacji o zmianach Regulaminu w formie komunikatu wystosowanego do Użytkowników. W przypadku braku akceptacji dla zmian w Regulaminie, Użytkownik ma obowiązek powstrzymać się od korzystania z Serwisu Internetowego i niezwłocznie powiadomić Właściciela Serwisu o odstąpieniu drogą mailową od umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną.
 4. Aktualna treść regulaminu zawsze znajduje się pod linkiem https://www.gotu-jemy.pl/regulamin. Użytkownik ma możliwość utrwalenia treści regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2018 roku do odwołania.